Veštine građenja odnosa sa decom i roditeljima

Program akreditovan od strane ZUOV-a za radnu 2018/19, 2019/20 i 2020/21

Seminar se oslanja na ideju da su procesi koji se dešavaju u međuljudskim odnosima najvažniji temelj pedagoškog rada. Relacione kompetencije odraslih vrlo često su “karika koja nedostaje”, a koja je nužan preduslov da bi deca mogla da usvoje društvene vrednosti koje smatramo potrebnim i budu lično i društveno odgovorni u zajednici kojoj pripadaju. Na ovom seminaru govorimo o svakodnevnim izazovima pred kojima se nalaze profesionalci zaposleni u vaspitno-obrazovnim ustanovama na putu promene kvaliteta odnosa između odraslih i dece. Razvojem kompetencija u odnosima učimo se da reflektujemo sebe i sopstvenu praksu i kako da adekvatno reagujemo u brojnim izazovnim situacijama sa decom i mladima i kako da preuzmemo odgovornost za te odnose.

Kataloški broj: 10

Kompetencije: K4

Prioritetne oblasti: P4

Kompetencije za komunikaciju i saradnju.

Jačanje vaspitne uloge obrazovno-vaspitne ustanove kroz razvijanje programa prevenciju nasilja, diskriminacije, zlostavljanja i zanemarivanja.

 • Nastavnik predmetne nastave – osnovna škola
 • Nastavnik predmetne nastave – gimnazija
 • Nastavnik opšteobrazovnih predemta – srednja stručna škola
 • Nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola
 • Nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)
 • Nastavnik stručnog predmeta u usnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)
 • Nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta
 • Vaspitač u predškolsoj ustanovi
 • Medicinska sestra – vaspitač
 • Vaspitač u domu učenika
 • Stručni saradnik u predškolskoj ustanovi
 • Stručni saradnik u školi
 • Saradnik (pedagoški andragoški asistent i pomoćni nastavnik

Profesionalno osnaživanje zaposlenih u obrazovno-vaspitnim i obrazovnim ustanovama za uspešnu komunikaciju i aktivno građenje odnosa poverenja i saradnje sa decom i roditeljima.

Sticanje znanja i informacija o relacionoj kompetenciji i njihova primena u praksi. Osposobljavanje za primenu komunikacionih tehnika u odnosima sa decom i roditeljima. Umeće prepoznavanja, mobilisanja i podsticanja razvoja kapaciteta dece i učenika. Osposobljavanje za učenje dece i učenika socijalnim i životnim veštinama-npr.rešavanju problema, empatiji, traženje rešenja a ne krivca, odnos saradnje, tolerancija na različitost. Sticanje znanja i veština kojima učesnik profesionalac gradi odnos saradnje sa roditeljima. Jačanje kapaciteta učesnika za refleksiju profesionalnog iskustva sa ciljem osiguravanja kompetentnog i odgovornog rada u skladu sa profesionalnim vrednostima i ciljevima.

1. dan

 • Uvod u osnovni koncepti relacionih kompetencija
 • Integritet i saradnja
 • Sukob i lični govor
 • Osećaj lične vrednosti i samopuzdanje

2. dan

 • Međuljudski odnosi (ravnopravno dostojanstvo, vođstvo, autoritet i autentičnost)
 • Otpori i blokade u odnosima između profesionalaca i roditelja. Vrste saradnje
 • Veštine vođenja razgovora (metod i tehnike)
 • Razvoj kolegijalne saradnje

Razumeju osnovne koncepte o relacionim kompetencijama i primenjuju ih u radu i komunikaciji sa decom i roditeljima.; Osetljivi za prepoznavanje značaja dobrih odnosa za razvoj deteta i učenika; Grade odnos uzajamnog poštovanja sa decom i roditeljima.; Usmereni su na rešavanje problema; Osposobljeni su i preuzimaju odgovornost za uspostavljanje reda, atmosfere i dinamike rada. Reflektuju o svom radu i pomeraju granice svog profesionalnog delovanja. Senzibilisani za individualizovan pristup svakom detetu (i roditelju) prema njegovih ličnim premisama i prema tome određuju svoje ponašanje.

Kroz odnose sa senzibilisanim, kompetentnim nastavnicima, vaspitačima deca/ učenici bivaju osnaženi da razvijaju svoje potencijale; Jasno uspostavljaju i čuvaju lične granice; Prihvataju procenu svog postignuća od strane odraslih, ne mešajući je sa ličnom vrednošću individue; Deca se uče nenasilnom rešavanju problema u vrtiću/školi-nenasilnoj komunikaciji; Grade saradničke odnose jedni sa drugima; Razvijaju osećaj pripadnosti grupi vršnjaka; Uče se humanom odnosu u međuljudskim odnosima.

2 dana (ukupno vreme rada: 16 časova)

do 30

Autorke i realizatorke:

Ivana Muskinja
Ivana Muškinja

spec. psihosocijalnog pristupa u soc.radu, porodični psihoterapeut, voditeljica Familylab Srbija

Dušanka Popov

Gimnazija „Sveti Sava“ Beograd, Familylab Srbija, diplomirani psiholog